Adatkezelési szabályzat

AZ ADATKEZELŐ

Név: LSH Lead System Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1147 Budapest, Gervay utca 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-950127
Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@leadsys.hu
Telefon: +36 1 273 2250

Jelen Adatkezelési Szabályzat a Lead System rendszert igénybe vevők személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályokat és adatkezelési elveket tartalmazza. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelésre a hatályos jogszabályok alapján az érintett önkéntes hozzájárulása vagy kötelező adatkezelés esetén kerülhet sor. Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés tekintetében a Lead System rendszer használatával, illetve az adatok önkéntes megadásával kerül megadásra az érintett hozzájárulása. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik személynek csak az érintett kifejezett hozzájárulása, illetve hatóságok, vagy más állami szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetén adja ki. Adatkezelő kötelező adatszolgáltatás esetén minden esetben meggyőződik a kötelező adatszolgáltatás jogszerűségéről, és csak ezt követően adja ki az érintett személyes adatait, amelyről az érintettet tájékoztatja. Ilyen adatszolgáltatás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben arra törekszik, hogy a megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. Az Adatkezelő az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt és az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. Csak olyan adat kezelhető, amely a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart. Ilyen adatok különösen.​​

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő az érintettek irányában fennálló, jogszabályon vagy szerződésen alapuló jogait vagy kötelezettségeit gyakorolja, az érintetteket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, az érintettek adatait statisztikai célra, az adatkezelő informatikai rendszerének fejlesztése céljából felhasználja, az adatkezelő által az érintetteknek nyújtott szolgáltatásokat teljesítse, a nyújtott szolgáltatás színvonalát ellenőrizze, a Lead System rendszer használatát segítse, valamint, hogy az érintettekkel kapcsolatot tartson a rendszer használatával felmerülő problémák megoldása érdekében. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési céloktól eltérő célokra az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa. Adatkezelő a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig tart. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törli, ha az adatkezelése esetlegesen jogellenes, a törlést az érintett kifejezetten kéri, illetve az adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célja megszűnt.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az adatkezelő a tájékoztatást kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan – az érintettek egyidejű értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Lead System rendszer további használatával a módosított Adatkezelési Szabályzat az érintett által elfogadásra kerül.

A jelen Adatkezelési Szabályzat bármely rendelkezésének érvénytelensége az Adatkezelési Szabályzat többi részének érvényességét nem érinti.

Bármilyen, az adatkezelő és érintett között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Az érintett az esetleges adatkezelési panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2017. március 7. napjától érvényes.